Privacy Statement

Privacy Statement

Danzanya Dance Company hecht veel waarde aan privacygegevens. Wij willen u daarom op transparante en zo duidelijk mogelijke wijze informeren over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Om te voldoen aan de meest actuele wet- en regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens, hebben wij ons privacy beleid aangepast. Ons vernieuwd privacy beleid treft u aan in dit document. Wij raden u aan om deze privacyverklaring goed door te nemen. Wij leggen onder meer uit hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen.

Wanneer worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in de navolgende gevallen:

 • U maakt gebruik van de diensten van Danzanya Dance Company;
 • U heeft uw contactgegevens ingevuld op ons Lid formulier;
 • U heeft aangegeven dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen en heeft in dat kader persoonsgegevens verstrekt.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Indien u uw gegevens achterlaat op onze website, dan kan Danzanya Dance Company de navolgende gegevens verwerken:

 • Uw bedrijfsnaam;
 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw adres;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw e-mailadres.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van functionele cookies. Een cookie is een klein bestand dat tijdens het openen van pagina’s op onze website wordt meegestuurd en wordt opgeslagen op uw computer/tablet/smartphone. De op uw apparaat opgeslagen gegevens kunnen bij een volgend websitebezoek weer naar onze servers gestuurd worden. Door de plaatsing van cookies wordt uw IP-adres verwerkt.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard

Danzanya Dance Company bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen waarvoor uw gegevens verzameld werden. Indien er geen overeenkomst met u tot stand is gekomen, worden uw gegevens niet langer dan één jaar bewaard.

Wie beheert uw persoonsgegevens?

Danzanya Dance Company is beheerder van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en daarom tevens verantwoordelijk voor het verwerken en beschermen van uw persoonsgegevens conform de relevante wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Hieronder treft u alle belangrijke bedrijfsinformatie aan:

België

Bedrijfsnaam: Danzanya Dance Company
Rechtsgeldig vertegenwoordigd: Wesly Pasteels
Gevestigd te: Adolf Despoelberghlaan 44 3150 Wespelaar
BTW-nummer: BE 0652.821.183

Locatie gegevensopslag

De gegevens die wij van u verkrijgen worden opgeslagen op een server binnen de Europese Economische Ruimte (hierna: de EER), maar kunnen mogelijk ook worden opgeslagen en verwerkt in een land buiten de EER. Indien een dergelijke gegevensoverdracht plaatsvindt, zal dit te allen tijde gebeuren overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Uw gegevens kunnen worden gedeeld binnen Danzanya Dance Company, uitsluitend met het doel om onze dienstverlening aan u te kunnen optimaliseren.

 

Danzanya Dance Company zal uw gegevens nooit voor marketingdoeleinden doorsturen aan derden.

Beveiliging persoonsgegevens

Danzanya Dance Company treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Juridische grondslag

Indien wij persoonsgegevens van u verwerken ontvangt u van ons een bericht. Daarin zullen wij steeds aangeven wat de reden is voor deze gegevensverwerking.

Uw rechten

Danzanya Dance Company informeert u graag over aan u toekomende rechten, wanneer u persoonsgegevens met Danzanya Dance Company deelt. U heeft in ieder geval recht op inzage, op dataportabiliteit, op rectificatie, op verwijdering en op restrictief gebruik van uw persoonsgegevens. Tevens kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.

Inzage

U heeft het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die wij van u bewaren. Indien u informatie wenst te ontvangen over de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen, neemt u dan contact op met ons via info@danzanyadance.be

Dataportabiliteit

Indien Danzanya Dance Company uw gegevens verwerkt op basis van uw toestemming, of op basis van een met u gesloten overeenkomst, dan heeft u het recht om een kopie te ontvangen van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat. Danzanya Dance Company kan deze gegevens aan u verstrekken, of – indien u dat wenst – overdragen aan een andere partij. Dit recht heeft alleen betrekking op gegevens die u aan ons heeft verstrekt.

Rectificatie

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist of onvolledig blijken te zijn.

Verwijdering

Op elk moment kunt u Danzanya Dance Company verzoeken om uw – aan Danzanya Dance Company verstrekte – persoonsgegevens te (laten) verwijderen. Danzanya Dance Company zal uw persoonsgegevens op uw verzoek verwijderen, tenzij sprake is van de navolgende situaties:

 • Danzanya Dance Company is wettelijk verplicht om uw gegevens te bewaren. Danzanya Dance Company zal uw gegevens dan alleen verwerken voor zover en voor zolang die wettelijke verplichting op Danzanya Dance Company rust.
 • U heeft een lopende overeenkomst met Danzanya Dance Company.
 • U heeft één of meerdere facturen van Danzanya Dance Company nog niet voldaan;
 • U wordt ervan verdacht dat u in de afgelopen vijf jaar onze diensten heeft misbruikt (denk aan het gebruik van onze lesmaterialen, Choreo’s  zonder daarvoor de benodigde licentie(s) aan te schaffen of onze toestemming hiervoor gekregen te hebben.

Bezwaar

 • Gerechtvaardigd belang

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking op basis van een gerechtvaardigd belang. In dat geval zal Danzanya Dance Company uw gegevens niet langer verwerken, tenzij Danzanya Dance Company een rechtsgrondslag kan aantonen voor deze gegevensbewerking, die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten.

 • Directe marketing

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen directe marketing. Indien u niet langer directe marketing wenst te ontvangen kunt u een e-mailbericht sturen na info@danzanyadance.be , waarin u aangeeft dat u geen directe marketing (denk aan nieuwsbrieven) wenst te ontvangen.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om onder iedere nieuwsbrief die u van ons ontvangt op “unsubscribe” te klikken en verdere instructies op te volgen.

Restrictie

Onder de navolgende omstandigheden kunt u Danzanya Dance Company verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

 • U maakt bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang. Danzanya Dance Company beperkt de verwerking van persoonsgegevens in een dergelijk geval, totdat duidelijk is of uw belang zwaarder weegt dan de belangen van Danzanya Dance Company bij de verwerking van uw gegevens.
 • Danzanya Dance Company heeft niet langer een rechtsgrond om gebruik te maken van uw persoonsgegevens, echter u wilt dat Danzanya Dance Company uw persoonsgegevens bewaart, zonder deze te gebruiken.

Updates

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt teneinde te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving. De meest actuele versie van deze privacyverklaring wordt altijd beschikbaar gesteld op onze website www.danzanyadance.be . Indien wij ons privacy beleid wijzigen, stellen wij betrokkenen altijd in kennis van deze wijzigingen. Desalniettemin adviseren wij u om ons privacy beleid van tijd tot tijd te raadplegen.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Wanneer u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, of u wilt één aan u toekomend recht uitoefenen, dan kunt u contact opnemen met ons via info@danzanyadance.be of u kunt ons telefonisch contacteren via 0496/99.36.31 (van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 20.00 uur).

Klachten

Indien u van mening bent dat Danzanya Dance Company uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u te allen tijde contact opnemen met Danzanya Dance Company. Dit laat onverlet dat u tevens het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.