Algemene voorwaarden – webshop

Danzanya Dance Company biedt een webshop aan voor organisatoren van evenementen. Deze kunnen via elektronische weg hun tickets verkopen.     Alle evenementen die op de website worden geregistreerd door de organisatoren vallen onder hun verantwoordelijkheid. Danzanya Dance Company kan niet aangesproken worden door 3de door wijzigen van datum annulaties van evenementen enz. Deze wijzigingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de organisatoren voor 100%. De organisatoren bepalen de ticketprijs. De ticketprijzen die via Danzanya Dance Company aangeboden worden mogen niet hoger liggen dan een ander verkoopkanaal. De tickets zijn beschikbaar voor verkoop via de website tot 6 uur voor de vermelde uitvoeringsdatum/uur, tenzij anders bepaald door de organisator. De organisator dient alle redelijke middelen in te zetten om de informatie door hem verstrekt op deze website correct en up-to-date te houden.

Danzanya Dance Company treedt enkel op als tussenpersoon voor de reservering en verkoop van tickets en de elektronische aflevering van tickets en beperkt uitdrukkelijk zijn eventuele aansprakelijkheid tot dit domein. Het ticket wordt verstrekt onder de vorm van een elektronisch document dat door de koper kan worden uitgeprint. Elke ticket bevat een unieke nummer. Enkel de eerste aanbieder van het ticket heeft een geldig toegangsbewijs. Bij poging tot fraude geldt de identiteit van de koper die vermeld wordt op het ticket als bewijs. Elke ticketverkoop gebeurt pas na ontvangst van de verschuldigde geldsom via een online betaling op de website van Danzanya Dance Company.

De klant die de aankoop doet wordt als enige koper beschouwd. Enkel hij is gebonden tot de betaling, zelfs wanneer de tickets aan een derde moeten worden geleverd. Tickets mogen niet worden doorverkocht aan derden, noch in een commerciële relatie aan derden worden overgemaakt. De tickets die zonder toestemming worden doorverkocht, geven geen recht op toegang. De organisator en Danzanya Dance Company behouden zich tevens het recht voor om tickets te annuleren zodra wordt vastgesteld dat ondanks dit verbod tickets te koop worden aangeboden. De kosten als gevolg van de annulering worden verhaald op de koper.

Controleer voordat u uw tickets aankoopt steeds goed of u de juiste tickets heeft gekozen. Danzanya Dance Company en de organisator nemen geen verkochte tickets terug. Indien een evenement buiten is, en op de dag van het evenement is er slecht weer zal alles door blijven gaan. Tickets worden niet terug betaald. Elke wandelaar die op onze halloweentocht komt wandelen houd zich aan het reglement en is verantwoordelijk voor zich zelf. Je wandelt op eigen risico.

Blijf op de aangeduide wegen en wijk niet af van het pad.

Indien de organisator zijn evenement annuleert, worden de online tickets, hetzij terugbetaald door Danzanya Dance Company. Tenzij de organisator ons een andere data laat weten. De teksten, de databank met ter beschikking gestelde gegevens, het design en de functionaliteiten, de foto’s en illustraties maken het voorwerp uit van intellectuele eigendomsrechten in hoofde van Danzanya Dance Company dan wel van organisatoren of andere derden waarmee Danzanya Dance Company afspraken maakte. Elke verspreiding, reproductie, verkoop of andere exploitatie van deze werken, ongeacht de wijze of de vorm ervan, al dan niet met winstbejag, is strikt verboden zonder de schriftelijke voorafgaandelijke toestemming van Danzanya Dance Company. Het opslaan van informatie van de website van Danzanya Dance Company of aanverwante diensten in een database is uitdrukkelijk verboden.

Danzanya Dance Company of de organisatoren kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die iemand zou lijden als gevolg van het bezoek aan of het gebruik van de website, behoudens door die persoon bewezen opzet of zware fout in hoofde van Danzanya Dance Company of de organisatoren. Danzanya Dance Company is niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van deze overeenkomst vertraagt of verhindert. Worden onder meer, maar niet uitsluitend, als overmacht beschouwd : staking, natuurrampen, overstroming, brand, bezetting, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, technische defecten en servercapaciteitsproblemen. Danzanya Dance Company dient niet het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van dergelijke situatie van overmacht.

De koper en de organisatoren gaan uitdrukkelijk akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier. Danzanya Dance Company behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de gevraagde verrichting te weigeren of te schorsen.

De verhoudingen tussen de klant en Danzanya Dance Company worden enkel beheerst door het Belgisch Recht. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbanken te Leuven. Partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk elektronische middelen (e-mail, fax, . . .) als bewijsmiddel.

Bij het gebruik of het bezoeken van onze site, bent u gehouden akkoord te gaan met deze voorwaarden en ze na te leven. Danzanya Dance Company houdt zich het recht voor voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op de site, tenzij anders vermeld. U neemt dus best regelmatig kennis van deze Algemene Voorwaarden en het Privacy beleid.